Beroepsaansprakelijkheid

Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken de cliënten uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies (link).

De advocaten van Advocatenkantoor Advobug bvba zijn allen lid van de Balie te Dendermonde. De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.

De advocaten van Advocatenkantoor Advobug bvba oefenen het beroep van advocaat uit als lid van een vennootschap. Het kantoor is gevestigd te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 20 A. Elke advocaat presteert enkel voor de BVBA Advobug met als ondernemingsnummer BE0452597743.

Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Op verzoek wordt een verzekeringsattest toegezonden.

De advocaten van Advocatenkantoor Advobug bvba beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van Advocatenkantoor Advobug bvba niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van Advocatenkantoor Advobug bvba is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde bevoegd.

Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.